Statut

Rozdział I –  Postanowienia ogólne

 • Fundacja nosi nazwę „ LUDZIOM MORZA” i jest zwana dalej  Fundacją. W stosunkach zagranicznych Fundacja może używać swojej nazwy lub jej skrótu przetłumaczonych na język angielski.
 • Fundacja ustanowiona została przez Fundatora Euroafrica Linie Żeglugowe Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie aktem notarialnym
 • Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46, poz. 203 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu.
 • Fundacja ma osobowość prawną.
 • Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji w innych miejscowościach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
 • Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.
 • Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 • Nadzór nad fundacją należy do Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
 • Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Fundacja Ludziom Morza”. W stosunkach z zagranicą może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, przetłumaczonym na język angielski.
 • Fundacja może ustanawiać medale honorowe lub odznaki oraz nagrody lub wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II – Cel i zasady działania Fundacji

 • Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez:
  • świadczenie pomocy na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku z katastrofą lub wypadkiem na morzu, w szczególności na rzecz rodzin marynarzy , którzy zginęli na morzu w wyniku katastrofy promu „Jan Heweliusz”, znajdujących się na skutek pozbawienia jednego z podstawowych źródeł dochodu rodziny w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
  • wspomaganie wszelkich działań zmierzających do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku katastrof morskich i ich rodzin;
  • niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne;
  • wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych;
  • wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji społecznych, placówek wychowawczych i opiekuńczych oraz placówek służby zdrowia.
 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • rozpoznawanie potrzeb osób poszkodowanych w wyniku katastrofy morskiej;
  • współpracę z właściwymi organami i instytucjami w kraju i za granicą, w szczególności z organami administracji publicznej;
  • wspomaganie działań zmierzających do wyrównania szans rodzin poszkodowanych;
  • gromadzenie środków materialnych dla finansowania celów fundacji;
  • tworzenie funduszy pomocy osobom poszkodowanym i ich rodzinom;
  • finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych;
  • finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, środków medycznych i leków;
  • fundowanie stypendiów;
  • finansowanie realizacji indywidualnych projektów, pomysłów, wynalazków i racjonalizatorskich przedsięwzięć;
  • pomoc finansowa i rzeczowa,
  • finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
  • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
  • podejmowanie wszelkiej innej działalności i inicjatyw służących realizacji celów Fundacji.
  • Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność i współpracować w określonym zakresie  z innymi podmiotami prowadzącymi działalność zgodną z jej celami.

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

 • Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, stanowiący kwotę pieniężną w wysokości  100.000 zł (sto tysięcy złotych) ustalony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację. Poza wymienionym w ust. 1 funduszem założycielskim w skład majątku Fundacji wchodzą inne składniki majątkowe, nabyte w czasie trwania Fundacji.
 • Źródłami dochodów Fundacji są:
  • darowizny, spadki i zapisy;
  • dotacje lub subwencje;
  • dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
  • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego fundacji;
  • zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
  • dochody z operacji finansowych oraz funduszy inwestycyjnych,  z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;
  • dochody z dywidend od udziałów i akcji.
  • Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
  • Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z polskimi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV –  Organy Fundacji

 • Organami Fundacji są:
  • Rada Kuratorów
  • Zarząd
 • Radę Kuratorów tworzą 3 osoby powoływane i odwoływane przez Fundatora. Kadencja Rady Kuratorów trwa 4 lata. Członkostwo w Radzie Kuratorów wygasa na skutek:
  • śmierci członka Rady
  • rezygnacji z członkostwa w Radzie
  • odwołania z Rady przez Fundatora.
  • Do kompetencji Rady Kuratorów należy:
  • zatwierdzanie programu działania Fundacji;
  • zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji;
  • zatwierdzanie preliminarza rocznego budżetu Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  • przyjmowanie sprawozdań i udzielanie absolutorium członkom Zarządu za okres roku obrachunkowego;
  • stała kontrola prac Zarządu, w szczególności w zakresie:
  • realizacji merytorycznych zadań wynikających ze statutu oraz decyzji Rady Kuratorów,
  • realizacji budżetu Fundacji,
  • przestrzegania przepisów  finansowych oraz przepisów i zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • wyrażanie zgody na dokonywane przez Zarząd czynności prawne, skutkujące rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 20 % kapitału założycielskiego Fundacji;
  • podejmowanie decyzji w sprawach:
  • lokowania kapitałów Fundacji oraz sposobu gospodarowania jej majątkiem;
  • tworzenia oddziałów Fundacji;
  • udziału Fundacji w spółkach i innych organizacjach gospodarczych, w tym tworzenia nowych podmiotów gospodarczych;
  • przyjmowania spadków i darowizn;
  • ustalania zasad udzielania pomocy ze środków Fundacji;
  • powoływania audytora;
  • dokonywania kontroli działalności Zarządu, w tym kontroli finansowych i ksiąg rachunkowych;
  • ustalania regulaminu działania Zarządu Fundacji;
  • ustalania wynagrodzenia członków Zarządu;
  • ustalania zasad wynagradzania innych pracowników Fundacji;
  • ustanawiania medali, odznak oraz przyznawania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 10;
  • dokonywania zmian w statucie Fundacji;
  • likwidacji Fundacji.
 • Pracami Rady Kuratorów kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Rady Kuratorów. Rada Kuratorów zbiera się na pierwsze posiedzenie nie później niż w terminie 7 dni od daty zarejestrowania Fundacji. Szczegółowe zasady pracy Rady Kuratorów ustalone są w jej regulaminie, który ustanawia Fundator.
 • Posiedzenia Rady Kuratorów zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Kuratorów z jego inicjatywy lub na żądanie: Fundatora; lub członka Rady Kuratorów, lub Zarządu albo któregokolwiek z jego członków. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Kuratorów w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania. Posiedzenia Rady Kuratorów, na których ma być udzielone absolutorium Zarządowi z poprzedniego roku obrachunkowego oraz zatwierdzenie sprawozdania, bilansu i rachunku zysków i strat musi się odbyć do końca pierwszego kwartału roku następnego, po danym roku obrachunkowym. Zaproszenia na posiedzenia Rady Kuratorów winny być przesyłane listami poleconymi, przynajmniej na 10 dni przed datą planowanego posiedzenia. Przy zaproszeniu na posiedzenie należy przedstawić proponowany porządek dzienny oraz w miarę możliwości, przesłać zaproszonym dotyczące go materiały. Zwołanie  posiedzenia  Rady Kuratorów, jak również samo posiedzenie Rady, może się odbyć z pominięciem wyżej określonej procedury, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt z nich nie wyraził sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 • Rada Kuratorów może odbyć ważne posiedzenie i podejmować uchwały przy obecności co najmniej dwóch członków Rady, o ile wszyscy zostali prawidłowo zaproszeni. Każdemu członkowi Rady Kuratorów przysługuje jeden głos. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Decyzje Rady Kuratorów podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że z postanowień niniejszego statutu wynika co innego.
 • Członkowie Rady Kuratorów nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, jak również nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Kuratorów członkowi przysługuje wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków i powoływany jest przez Radę Kuratorów na dwuletnią kadencję. Ustanowiony przez Radę  Kuratorów pełnomocnik zawiera umowy o pracę z członkami Zarządu. Rada Kuratorów może odwołać w każdej chwili, bez podania uzasadnienia, Zarząd lub jego poszczególnych członków. Postanowienie to nie narusza ewentualnych uprawnień odwołanych osób wynikających z przepisów prawa pracy.  O ile Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, Rada Kuratorów wskazuje, która z nich pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje jego pracami. Prezesowi Zarządu przysługuje tytuł Dyrektora Fundacji, zaś jego członkom tytuł Zastępców Dyrektora. Regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Radę Kuratorów ustala w sposób szczegółowy zasady jego pracy.
 • Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy oświadczenia woli w imieniu Fundacji składane są jednoosobowo. W przypadku gdy Zarząd składa się z  więcej niż jednej osoby – do ważności oświadczeń woli, składanych w imieniu Fundacji, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu. Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Kuratorów do końca lutego następnego roku po roku obrachunkowym sprawozdanie z działalności Fundacji, łącznie ze sprawozdaniem finansowym, bilansem oraz rachunkiem wyników. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 • Fundacja nie może:
  • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  • dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział V – Zmiana statutu

 • Zmiana statutu może być dokonana jednomyślną uchwałą Rady Kuratorów, przy wymaganym quorum 2/3 głosów, po zasięgnięciu opinii Fundatora.

Rozdział VI – Połączenie z inną fundacją

 • Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych. Warunki połączenia ustalone zostają przez łączące się fundacje w trybie określonym w ich statutach. Uchwałę w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Kuratorów  jednomyślnie, przy wymaganym quorum 2/3.

Rozdział VII – Likwidacja Fundacji

 • Decyzja o likwidacji Fundacji podejmowana jest przez Radę Kuratorów jednomyślnie przy wymaganym quorum 2/3, po zasięgnięciu opinii Fundatora.
 • W uchwale o likwidacji Fundacji Rada Kuratorów wyznacza likwidatora. Do obowiązków likwidatora należy:
  • zgłoszenie likwidacji do sądu;
  • wezwanie wierzycieli;
  • sporządzenie bilansu likwidacyjnego;
  • sporządzenie listy wierzycieli;
  • sporządzenie planu likwidacji, w tym planu zaspokojenia wierzycieli;
  • ściągnięcie wierzytelności;
  • wypełnienie zobowiązań;
  • spieniężenie majątku Fundacji;
  • przekazanie pozostałego majątku Fundacji na cele statutowe;
  • zgłoszenie zakończenia likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
  • przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.